ENVIAMENT DE COMUNICACIONS I PÒSTERS

Taula resum de terminis:

 • Data límit de recepció de resums de comunicació o pòster: 15 febrer de 2019.
 • Data límit per a informar sobre l’acceptació del resum de comunicació o pòster per part del comité científic: 18 febrer de 2019.
 • Data límit d’enviament complet de comunicació o pòster: 8 març de 2019.
 • Acceptació definitiva de la comunicació o pòster: 12 de març de 2019.

La presentació i acceptació de comunicacions i pòsters es regiran per les instruccions que detallem a continuació.

La valoració de les propostes de comunicació i pòsters presentats, així com l’acceptació del text definitiu serà competència del Comité Científic.

Hi ha diversos tipus de modalitats d’intervenció que cada autor/a ha d’especificar a l’hora d’enviar la seua proposta i resum.

A.- Comunicació per a presentació presencial/no presencial (relatoria) en el congrés.

B.- Pòster científic.

A.- PROPOSTA DE COMUNICACIÓ

 • Presencial o no presencial (relatoria).

En l’enviament de la proposta de comunicació els/les autors/es hauran d’indicar si desitgen presentar la seua comunicació de forma presencial en la sessió científica que corresponga o, en cas de no assistir-hi o no desitjar presentar la comunicació personalment, hauran de sol·licitar que siga presentada a través de relatoria. En aquesta segona opció, la comunicació serà exposada pel/per la relator/a responsable de la sessió científica a què pertanga.

2) Data màxima de remissió del resum de la comunicació.

Fins al 15 febrer de 2019, a les 24 hores. Els qui desitgen presentar comunicació al Congrés ho hauran de manifestar remetent degudament emplenada la proposta i el resum de comunicació conforme a les regles d’estil anunciades en la pàgina web del I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: A LA RECERCA DE BONES PRÀCTIQUES DE MASCULINITATS IGUALITÀRIES.

 

La proposta i el resum de la comunicació s’han d’entregar en l’adreça de correu electrònic: congresomasculinidades1@goumh.umh.es

 

3) Requisits i condicions per a enviar el resum i la proposta de comunicació.

Inscriure’s en el Congrés i abonar la quota d’inscripció.

La proposta de comunicació s’haurà d’ajustar al format següent:

 • Especificar si es desitja modalitat de presentació presencial de la comunicació o modalitat no presencial a través de relator/a.
 • Resum d’extensió màxima de 20 línies o 300 paraules en què s’expresse: a) la qüestió concreta que s’abordarà; b) la metodologia que s’utilitzarà; c) un breu esquema del contingut; d) resultats previstos, i e) quina és l’aportació personal de la proposta presentada. El resum ha d’incorporar 5 paraules clau.
 • Títol de la comunicació.
 • Autor/s o autora/es, condició professional, institució o organisme a què pertany.
 • Número i tema de la sessió científica a la qual es presenta la comunicació.
 • Adreça de correu electrònic a través de la qual s’establirà l’intercanvi d’informació amb el Congrés.

Només es permet una comunicació per autor o autora, llevat que siga compartida amb una altra persona, en aquest cas se n’acceptarà un màxim de dos. Tots els autors i/o autores de les comunicacions han d’estar inscrits en el Congrés.

Es notificarà l’acusament exprés de la recepció de cada resum i proposta de comunicació.

Es comunicarà l’acceptació o no del resum de cada comunicació abans del dia 18 febrer de 2019.

 

4) Presentació definitiva de la comunicació

Termini i adreça de lliurament

La versió definitiva del text complet de les comunicacions haurà de ser remesa com a data límit el 8 març de 2019 indicant-se el número i tema de la seua sessió científica. Aquesta versió definitiva de la comunicació s’haurà de remetre en format electrònic i en Word a través de l’adreça de correu electrònic congresomasculinidades1@goumh.umh.es

 

La recepció de la comunicació definitiva només es tindrà per vàlidament realitzada, quan s’efectue en els termes exposats per a la proposta de comunicació, i l’autor o autora estiga inscrit/a en el Congrés (supeditat al pagament de la inscripció).

 

5) Condicions formals de la comunicació

Amb la finalitat d’unificar criteris a l’hora de configurar les pàgines, ressenyes bibliogràfiques, abreviatures, etc., i facilitar-ne la publicació, la comunicació haurà de reunir els requisits següents:

Configuració pàgina:

 • Marge superior:     2,5 cm
 • Marge inferior:      2,5 cm
 • Marge esquerre:    3 cm
 • Marge dret:           3 cm
 • Encapçalament:     1,25 cm
 • Peu de pàgina:       1,25 cm

 Encapçalament:

 • Tot el títol en majúscula, negreta, centrat i en cos Times New Roman 14, sense subratllat.
 • Nom i cognoms amb totes les paraules en minúscula excepte la primera lletra, normal, alineats a la dreta i en cos Times New  Roman 12.
 • Correu electrònic, minúscula, alineat a la dreta i en cos Times New  Roman 12.
 • Categoria professional, amb referència a l’àrea de coneixement, minúscula, cursiva, alineada a la dreta i en cos Times New  Roman 12.
 • Universitat de destinació (institució, etc.), minúscula, cursiva, alineada a la dreta i en cos Times New  Roman 12.

Títol
En castellà i en anglés.

 Títols dels apartats

Només en castellà.

Seguint l’índex, el títol dels apartats s’arreplegarà com segueix:

– en negreta, majúscula els primers apartats (1.)

– en negreta i minúscula els subapartats (1.1.)

– normal i minúscula els següents (1.1.1.; a)…)

En tots els casos, sense punt al final de cada títol d’apartat. Lletra Times New Roman grandària 12.

 Resum

El resum no haurà de superar les 300 paraules i haurà d’anar en castellà i en anglés.

 Paraules clau

Serà imprescindible aportar cinc paraules clau en castellà i en anglés.

 Text

L’idioma del text serà el castellà.

Tractament de text Microsoft Word, utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, editat al cos 12. Justificació completa i amb interlineat senzill (a un espai).

Notes i tècnica de citació

Sempre que es considere necessària i d’una manera moderada s’utilitzarà la tècnica de citació a peu de pàgina. El text que s’hi incloga ha de ser escrit en Times New Roman, grandària 10, paràgraf justificat, espai d’interlineat senzill.

En les citacions de doctrina judicial s’utilitzaran les referències pròpies de la base de dades corresponents i, si no pot ser, se citaran amb dades neutres que garantisquen la seua localització (número de recurs, número de sentència, etc.).

Els cognoms dels/de les autors/es citats/des han d’anar en Times New Roman, grandària 10, només en majúscula la primera lletra.

Referenciat bibliogràfic

[Vegeu la citació i llista de referències de Normes APA 2018 – 6a (sisena) edició http://normasapa.net/2017-edicion-6/]

 

6) Condicions formals de la comunicació definitiva

El Comité Científic analitzarà el seu contingut i els requisits establits, i procedirà si escau a la seua acceptació definitiva, la qual cosa es comunicarà, abans del dia 12 de març de 2019, a través de la pàgina web del Congrés, amb indicació del títol, autor o autora, sala i hora a què han sigut adscrites.

Així mateix, el Comité Científic podrà decidir (en funció del nombre de comunicacions presentades definitives) si algunes comunicacions presentades a la modalitat de defensa presencial han de ser exposades en la modalitat de no presencial, en aquest cas les persones coordinadores de cada sessió científica exercirien de relatores d’aquestes.

Les comunicacions podran ser rebutjades en la seua versió definitiva pel Comité Científic si no responen al títol i al contingut proposat, si no fan cap aportació original, o si la seua qualitat no és l’adequada, o, en definitiva, no contribueixen a l’avanç del coneixement, per tractar-se merament d’una descripció de l’estat de la qüestió o una mera recapitulació de temes ja coneguts.

En tot cas, es rebutjaran les  comunicacions que excedisquen de la dimensió màxima establida: 15 pàgines amb format Times New  Roman 12, amb interlineat senzill (inclou gràfics, notes i apèndixs).

Cal utilitzar un llenguatge inclusiu no sexista.

 

7) Defensa

Les comunicacions presentades hauran de ser defensades públicament en les dates assenyalades en la celebració del Congrés. El temps màxim d’exposició serà de deu minuts. Per a la modalitat de comunicacions no presencials es presentaran pel relator o relatora a manera de resum.

 1. B) PROPOSTA DE PÒSTER

 Taula resum de terminis:

 • Data límit de recepció de resums de pòsters: 15 febrer de 2019.
 • Data límit per a informar sobre l’acceptació del resum de pòsters per part del Comité Científic: 18 febrer de 2019.
 • Data límit d’enviament complet de pòsters: 8 març de 2019.
 • Acceptació definitiva d’l pòster: 12 de març de 2019.

 

Resum del pòster:

 El resum del pòster ha de ser enviat abans del 15 febrer de 2019 a la secretaria del congrés congresomasculinidades1@goumh.umh.es especificant en l’assumpte del correu electrònic la sessió científica seleccionada.

El resum del pòster ha d’incloure: títol, sessió científica, autor/a o autors/es, paraules clau, institució de procedència, adreça completa, telèfon i correu electrònic. El resum no haurà de superar les 300 paraules i haurà d’anar en castellà i en anglés.

Indicacions per a la realització del pòster:

A.- El pòster es redactarà en castellà. Només el títol i el resum hauran d’anar en castellà i anglés.

B.- No ha de superar la grandària de 90cm x 150cm. El títol ha de ser llegible a tres metres de distància i la lletra del text a un metre de distància.

C.- Ha de contindre un requadre independent incloent títol, autoria i institució de procedència.

D.- Es recomana que continga gràfics, fotografies i/o diagrames en un format clar i atractiu.

E.- La base del pòster o el suport serà fixat amb cinta adhesiva.

Els pòsters seran exposats durant la celebració del congrés en un espai adequat i es fixarà un horari perquè els/les autors/es puguen ser consultats/des pel públic sobre els seus treballs.

Els pòsters acceptats seran exhibits durant els dies de celebració del Congrés; no obstant això, hi haurà moments puntuals en els quals els autors o autores hauran de romandre prop dels seus treballs per a poder explicar la seua investigació als/a les congressistes interessats/des. Aquests temps informatius s’acordaran entre la persona que presenta el pòster i el comité organitzador.

Acceptació dels pòsters:

 • Notificació de recepció de resums de pòsters: una vegada s’haja rebut el seu resum se li notificarà la recepció del seu correu electrònic.
 • Notificació d’acceptació del resum del pòster: els/les autors/es rebran un correu electrònic que els informarà si el seu resum de pòster ha sigut acceptat abans del 18 febrer de 2019.
 • Per a la seua completa acceptació els pòsters definitius hauran de ser enviats en format PDF a congresomasculinidades1@goumh.umh.es abans del 8 març de 2019.

 

Presentació i exposició pública del pòster:

Durant els dies del Congrés: 4, 5 i 6 d’abril de 2019.

Els pòsters han de ser lliurats al personal del Congrés el dia 4 d’abril de 2019 en l’horari de recollida de materials i inscripció.

Cada autor/a haurà de presentar el seu pòster en  la sessió científica corresponent, en què el públic assistent l’interrogarà sobre el seu treball. Per a exposar un pòster tots/es els/les autors/es hauran d’estar inscrits.

Comments are closed.